background shape 71D08BEE-7933-42ED-990D-F4CB7ECF4541 Created with sketchtool.

Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS

A DUAL Systems Hungary Kft. (székhely: 1122 Budapest, Ügyész u. 4., cégjegyzékszám: 01-09-716974; a továbbiakban: „DUAL Systems Hungary Kft.”, „szolgáltató”, „adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

A www.mylion.hu portállal kapcsolatosan irányadó jogi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.office.dual.hu/mylion/adatvedelem címen. A DUAL Systems Hungary Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A DUAL Systems Hungary Kft. elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában. A DUAL Systems Hungary Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A DUAL Systems Hungary Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A DUAL Systems Hungary Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet);
• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2. DEFINÍCIÓK

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.11. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

2.14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.15. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

2.16. Cookie: egy 4 kilobájtnál nem nagyobb szövegfájl, amit az internetes böngészőprogram tárol el a számítógépünkön a meglátogatott szerverekről. Funkciója, hogy kényelmesebbé tegye a szörfölést, mivel segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat, stb. Segítségével a honlapok testre szabhatók, illetve a szörfölés történetét ismerve célzott reklámkampányokra is alkalmas.

3. ALAPELVEK A DUAL SYSTEMS HUNGARY KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN

3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

3.2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, és az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

3.3. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

4. DUAL SYSTEMS HUNGARY KFT. ADATKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1. Adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) 5.§ (1) bekezdése a) pontjának megfelelően az adatkezelés jogalapja az Ön tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A hozzájárulás megadása önkéntes. Ön hozzájárulásával beleegyezik abba, hogy a DUAL Systems Hungary Kft. a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített előírások betartásával az Önre vonatkozó személyes adatokat, ideértve az Önről készült képfelvételeket is, (a továbbiakban együttesen: „Adatok”) az előzetesen meghatározott célból kezelje, azokkal műveletet végezzen, így különösen az Adatokat gyűjtse, felvegye, rögzítse, rendszerezze, tárolja, felhasználja illetve törölje.

Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását elektronikus úton, a DUAL Systems Hungary Kft. / internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kitöltésével, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan bekéri a DUAL Systems Hungary Kft. Ha az érintett hozzájárulását a DUAL Systems Hungary Kft. elektronikus felkérését követően adja meg, a DUAL Systems Hungary Kft. felkérésnek minden esetben egyértelmű, tömör kell legyen és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a DUAL Systems Hungary Kft. a hozzájárulást kéri.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről a DUAL Systems Hungary Kft. tájékoztatja. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon teszi lehetővé a DUAL Systems Hungary Kft., mint annak megadását.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a DUAL Systems Hungary Kft. a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4.2. Adatkezelő és Adatfeldolgozó személye:

Az Adatokat a DUAL Systems Hungary Kft. mint adatkezelő kezeli.

4.3. Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb addig tart, amíg Ön meg nem tiltja az Adatok adatkezelési cél szerinti felhasználását illetve Ön nem kéri az Adatok kezelésének megszüntetését.

4.4. Adatokhoz hozzáférő személyek:

Az Adatokhoz a DUAL Systems Hungary Kft. munkavállalói és cégjegyzésre jogosult mindenkori képviselői rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

4.5. Érintettek jogai:

I. Tájékoztatáshoz való jog

1.1 Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően a DUAL Systems Hungary Kft-től tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

1.2 A DUAL Systems Hungary Kft. a személyes adatok gyűjtése során az alábbi információkat bocsájtja az érintett rendelkezésre:

• a DUAL Systems Hungary Kft. és képviselőjének megnevezése és elérhetőségei;
• a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
• a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a DUAL Systems Hungary Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek megjelölése;
• adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;
• annak ténye, ha a DUAL Systems Hungary Kft. harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat

1.3 Az 1.2. pontban említett információk mellett a DUAL Systems Hungary Kft. a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a DUAL Systems Hungary Kft. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelése esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

1.4 Ha a DUAL Systems Hungary Kft. a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról, illetve az 1.2. és 1.3. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

II. Az érintett hozzáférési joga

2.1 Az érintett jogosult arra, hogy a DUAL Systems Hungary Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon (Rendelet 15. cikk):

• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a DUAL Systems Hungary Kft. közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a DUAL Systems Hungary Kft-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a DUAL Systems Hungary Kft., a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
• a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2.2 Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

2.3 A DUAL Systems Hungary Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a DUAL Systems Hungary Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére a DUAL Systems Hungary Kft., kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. A helyesbítéshez való jog

3.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a DUAL Systems Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3.2 Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

4.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a DUAL Systems Hungary Kft.indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a DUAL Systems Hungary Kft.pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a DUAL Systems Hungary Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelte a DUAL Systems Hungary Kft.;

e. a személyes adatokat a DUAL Systems Hungary Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f. a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.2 A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges:

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, a DUAL Systems Hungary Kft-re alkalmazandó uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

5.1 Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.2 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a DUAL Systems Hungary Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a DUAL Systems Hungary Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b. a DUAL Systems Hungary Kft. adatkezelése jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c. a DUAL Systems Hungary Kft-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a DUAL Systems Hungary Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.3 A DUAL Systems Hungary Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

6.1 A DUAL Systems Hungary Kft. minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

7. Az adathordozhatósághoz való jog

7.1 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a DUAL Systems Hungary Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a DUAL Systems Hungary Kft., ha:

• az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

• az adatkezelés automatizált módon történik.

7.2 Az adatok hordozhatóságához való jog 7.1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.3 Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (a törléshez való jog). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8. A tiltakozáshoz való jog

8.1 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve a DUAL Systems Hungary Kft., vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a DUAL Systems Hungary Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a DUAL Systems Hungary Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.2 Ha a személyes adatok kezelését a DUAL Systems Hungary Kft. közvetlen üzletszerzés érdekében végzi, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a DUAL Systems Hungary Kft. a továbbiakban e célból nem kezeli.

8.3 A 8.1. és 8.2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten, más információtól elkülönítve hívja fel a figyelmet a DUAL Systems Hungary Kft.

8.4 Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8.5 Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

9. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

9.1 Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.2 A 9.1. pontban nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a. az érintett és a DUAL Systems Hungary Kft. közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy magyar jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

9.3. A 9.2. pont a) és c) pontjában említett esetekben a DUAL Systems Hungary Kft. megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, így biztosítja, hogy az érintett a DUAL Systems Hungary Kft. részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

9.4. A 9.2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

10. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

10.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400;

Fax: +36 (1) 391-1410

weboldal: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

10.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

11.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a DUAL Systems Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

11.2. A 11.1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti a DUAL Systems Hungary Kft. az adatvédelmi incidens jellegét, és közöli legalább a következőket:

a. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét;

b. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c. a DUAL Systems Hungary Kft. által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

11.3. Az érintettet a DUAL Systems Hungary Kft. nem tájékoztatja, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a. a DUAL Systems Hungary Kft. megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b. a DUAL Systems Hungary Kft. az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a 11.1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja a DUAL Systems Hungary Kft. vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

12. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás

12.1. A DUAL Systems Hungary Kft. elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen Szabályzatban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelme teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérését vagy kérdését az alábbi címre küldheti meg:

a. postai úton a 1122 Budapest, Ügyész utca 4. szám alatti címre

b. elektronikusan az iroda@dual.hu címre

A DUAL Systems Hungary Kft. a válaszát késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldi meg az érintett által meghatározott címre.

12.2. A DUAL Systems Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a DUAL Systems Hungary Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

12.3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a DUAL Systems Hungary Kft. elektronikus adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

12.4. Ha a DUAL Systems Hungary Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

12.5. A DUAL Systems Hungary Kft. a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen Szabályzatban részletezett információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.

12.6. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a DUAL Systems Hungary Kft., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a DUAL Systems Hungary Kft-ot terheli.

Amennyiben a DUAL Systems Hungary Kft-nak megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikke szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

4.6. Adatok kezelésének céljai:

A.) Megrendeléssel, ajánlatkéréssel, kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés a DUAL Systems Hungary Kft. weboldalán

A weboldalon elérhető egyes szolgáltatások (megrendelés, ajánlatkérés) igénybevételének, továbbá a kapcsolattartás, feltétele, hogy az érintett önkéntesen személyes adatot szolgáltasson. Ennek megfelelően a megrendelés, ajánlatkérés a DUAL Systems Hungary Kft. részére történő megküldése, illetve a kapcsolatfelvétel során történő adatszolgáltatás a jelen Szabályzatban foglaltak önkéntes elfogadását és az adatkezeléshez történő hozzájárulását jelenti.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntesen teljesített adatszolgáltatása alapján adott hozzájárulása, amelyet az érintett a DUAL Systems Hungary Kft. weboldalán a megrendelés / ajánlatkéréskapcsolatfelvétel szövegrész melletti négyzet bejelölésével ad meg az adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki a DUAL Systems Hungary Kft. weboldalán hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: a természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma.

A személyes adatok kezelésének célja: a weboldalon nyújtott szolgáltatások, megrendelés, ajánlatkérés teljesítése, kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése vagy más cél érdekében, így tájékoztatás a DUAL Systems Hungary Kft. termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a DUAL Systems Hungary Kft. vezető tisztségviselője, ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a DUAL Systems Hungary Kft. weboldalának üzemeltetését ellátó szolgáltató munkatársai.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a megrendelés vagy ajánlatkérés teljesítéséig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (az érintett kérelmére történő törlésig).

B.) Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

A DUAL Systems Hungary Kft. direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a DUAL Systems Hungary Kft. weboldalán a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti négyzet bejelölésével vagy a vonatkozó vállalkozási szerződésben adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.

A személyes adatok kezelésének célja a DUAL Systems Hungary Kft. tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor, illetve szerződéskötéskor megadott elérhetőségekre.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a DUAL Systems Hungary Kft. vezető tisztségviselője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók, adatfeldolgozóként a DUAL Systems Hungary Kft. weboldalának üzemeltetését ellátó szolgáltató munkatársai.

A kezelt személyes adatok köre: természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

5. INTERNETES FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK

5.1. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A / weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A / weboldalon tett látogatások során egy kis méretű file, úgynevezett „cookie” (továbbiakban egységesen: „Cookie”) file kerül eltárolásra a felhasználó számítógépére (vagy más internetképes eszközére, mint okos-telefon vagy táblagép), amely révén a felhasználó böngészője egyedileg azonosítható lesz, feltéve, hogy ehhez a felhasználó világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a weboldal további böngészésére irányuló magatartásával. A / weboldalra történő látogatással (böngészéssel) az érintett hozzájárul, hogy a DUAL Systems Hungary Kft. személyes adatnak nem minősülű információkat kezeljen és rögzítésen. A személyes adatnak nem minősül információk olyan technikai jellegű adatok, melyekből az érintett személye nem azonosítható, így nem tartoznak az Info tv hatálya alá. Ezen információk körébe tartozik különösen az IP-cím, a / weboldal látogatásának időpontja, a számítógép operációs rendszerének típusa, más weboldal címe, amelyik az érintettet a / weboldalra irányította stb. Ezen – személyes adatnak nem minősülő – információk kezelésére statisztikai és fejlesztési célból kerül sor automatizált formában, legfeljebb a látogatást követő 60. napig.

A Cookie-k elengedhetetlenek a / weboldal megfelelő működéséhez, továbbá információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, a felhasználói élmény javítása érdekében, azaz, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány Cookie csak átmeneti időre került tárolásra (a böngésző bezárásáig tartói ideig jön létre), míg más Cookie-k huzamosabb ideig a számítógépen maradnak.

A weboldal látogatás során kezelt adatkör: / weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), a látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, kattintás. A weboldalon használt Cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a DUAL Systems Hungary Kft. személyes adatkezelést e körben nem folytat.

A felhasználó a / weboldal használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal Cookie-kat használjon a jelen 1. pontban írtaknak megfelelően. A legtöbb internet böngésző alapbeállítása szerint a Cookie-k eltárolása engedélyezve van külön felhasználói beavatkozás és/vagy jelzés nélkül. Amennyiben a felhasználó nem ért egyet a Cookie-k használatával, böngészőjét ennek megfelelően szükséges beállítania. A böngésző alapbeállításait a felhasználó megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a Cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy a látogatott weboldal milyen Cookie-kat használ. További információért vagy a beállítások megváltoztatásáért a felhasználó a böngésző súgójában talál segítséget.

5.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATFELVÉTELE A HONLAPON

A www.mylion.hu honlap html kódja a DUAL Systems Hungary Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független auditálását. A webanalitikai szolgáltató a DUAL Systems Hungary Kft. megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) végzi, a Google Analytics szolgáltatásának keretében. Info: www.google.com.

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Adatbiztonsági intézkedések

1.1. A DUAL Systems Hungary Kft. személyes adatot csak a jelen Szabályzatban rögzített tevékenységekkel összefüggésben kizárólag az adatkezelés célja szerint kezelhet.

1.2. A DUAL Systems Hungary Kft. az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

1.3. A DUAL Systems Hungary Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, továbbítás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A DUAL Systems Hungary Kft. által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak:

a. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;

b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;

c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása.

1.4. A DUAL Systems Hungary Kft. biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatokat kizárólag azok a munkavállalók, illetve a DUAL Systems Hungary Kft. érdekében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében ténylegesen szükségük van.

1.5. A DUAL Systems Hungary Kft. az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy - összhangban a fenti rendelkezéssel - az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.

1.6. A DUAL Systems Hungary Kft. a személyes adatokat bizalmas adatnak minősíti és ekként kezeli. Azoknak a munkavállalóknak, akik munkaköri feladataik teljesítése során személyes adatot kezelnek, a DUAL Systems Hungary Kft. a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a DUAL Systems Hungary Kft. jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

1.7. A DUAL Systems Hungary Kft. az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

a. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel, (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)

b. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet,

c. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,

d. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

1.8. A DUAL Systems Hungary Kft. a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A DUAL Systems Hungary Kft. vezetője, munkavállalói, és egyéb, a DUAL Systems Hungary Kft. érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

1.9. A DUAL Systems Hungary Kft. biztosítja a személyes adatok automatizált feldolgozása során:

• a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

• az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

• a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

• azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

1.10. A DUAL Systems Hungary Kft. a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

1.11. A DUAL Systems Hungary Kft. által kezelt személyes adatok interneten történő megosztását a DUAL Systems Hungary Kft. nem teszi lehetővé, csak úgy mint a fájl letöltő-, játék-, csevegő-, szexuális szolgáltatásokat kínáló oldalak látogatását. Tiltott továbbá a külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok használata.

1.12. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes munkavállalók férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárt tartásáról a DUAL Systems Hungary Kft. gondoskodik. A DUAL Systems Hungary Kft. biztosítja az adatok, az azokat hordozó eszközök, az informatikai rendszer hardver eszközei, valamint az iratok megfelelő fizikai védelmét.

7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

1. Az adatvédelmi incidens fogalma

1.1 Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12. pont)

1.2. Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott munkaügyi papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail.

2. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása

2.1 Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a DUAL Systems Hungary Kft. vezető tisztségviselőjének feladata.

2.2 Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a DUAL Systems Hungary Kft. vezető tisztségviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. E körben a DUAL Systems Hungary Kft. megvizsgálja és megállapítja:

a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

2.2. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat a DUAL Systems Hungary Kft. behatárolja, elkülöníti és gondoskodik kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően a DUAL Systems Hungary Kft. megkezdi a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

2.3. A DUAL Systems Hungary Kft. az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

3.1. Az adatvédelmi incidensekről a DUAL Systems Hungary Kft. nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a. az érintett személyes adatok körét,

b. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

c. az adatvédelmi incidens időpontját,

d. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

e. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

f. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

3.2. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat a DUAL Systems Hungary Kft. 5 évig őrzi meg.

8. A WEBOLDAL ÉS AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

A DUAL Systems Hungary Kft. kifejezetten fenntartja a jogát az általa üzemeltett weboldal, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkori tartalmának korlátozás, értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatására, továbbá bármely szolgáltatás megszűntésére, illetve felfüggesztésére.

DUAL SYSTEMS HUNGARY KFT.